news

Проект - "На работа с любов"

arr
Проект - "На работа с любов"

ПРОЕКТ: „На работа с любов”

 

Кратка информация

 

 

 

Наименование на схемата:BG051PO001-2.3.03: “БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Договор №:ESF-2303-02-02003

 

Продължителност на проекта: 12 месеца

 

Бюджет на проекта: 172 329.80 лв.

Принос на ОП: 172 329.80 лв.

 

Ръководител на проекта: Иванка Каменова Говедарска

Тел. 0878749365; e-mail: dr.kamenova@mail.bg

 

 

 

Фирма ”Пропелор” ЕООД се занимава със стопанисване и управление на луксозен комплекс „Атлантис”, Сарафово. В селището са разположени: ресторант на две нива, кафе с боулинг, мокър бар с тераса, дискотека; дневен бар, бистро. В комплекса има и рецепция и три офиса.

Почти всички от персонала имат униформи и лични предпазни средства, но те не са достатъчни, а и част от тях трябва да се заменят със специализирано облекло. Дружеството през целият период на своето съществуване надгражда постигнатото по отношение на здраве и безопасност при работа.

 

Това е и причината фирмата да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с Проект № ESF-2303-02-02003 - “На работа с любов”.

 

 

ОБЩА ЦЕЛ

 

Подобряване условията на труд в обекта и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на комплекса при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 

Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в обекта и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда;

 

Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и осигуряване на оптимални условия на труд;

 

Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансовите ресурси;

 

Ограничаване на неблагоприятните въздействия, произтичащи от характера и организацията на работата.

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

 • Сформиране на екип за управление на проекта

 • Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, които ще се възлагат по реда на ПМС 69/2013г. и последващите му изменения

 • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност

 • Климатизация и модернизация на офис помещения

 • Закупуване на лични предпазни средства

 • Разработване на процедури относно системата за управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и консултиране на дейностите за придобиване на стандарт BSOHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд

 • Сертифициране на фирмата за придобиване на стандарт BSOHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд

 • Обучение на служителите за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и във връзка с въведения стандарт OHSAS 18001-2007

 • Дейности по информиране и публичност.

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 • Намаляване на трудовия травматизъм с 25%

 • Намаляване на използваните дни за временна неработоспособност с 20%

 • Изготвен анализ на дейността

 • Въведен стандарт за управление на безопасността и здраве при работа

 • 67 обучени работници и придобиване на съответния документ в областта на здравословните и безопасни условия на труд

 • Закупени лични предпазни средства съгласно одобрените в проекта

 • Изготвени 500 броя брошури и 500 броя листовки

 • Изготвени две табели

 • Изготвена секция в интернет страница

 • Излъчване на рекламен клип по радио

 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 

Целевата група включва всички заети лица – работници и служители в обекта. Общият им брой е 67 човека.

 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

 

Реализацията на проекта ще спомогне от една страна за подобряване на условията на труд на целевата група и от друга страна за ефективността на управлението на дейностите по отношение на осигуряване на здравословни безопасни условия на труд.

Ще се намали нивото на трудовия травматизъм в предприятието.

 

Реализацията на дейностите по проекта ще доведат до укрепване на капацитета на целевата група, като ще се създадат условия за постоянно подобряване на отделните елементи и цялостната система за безопасност и здраве при работа.

 

Като положителна форма от „добрата практика” ще бъде възприето, процесите и резултатите в областта на безопасността и здравето при работа в предприятиего да бъдат сравнявани с тези на водещи предприятия. На такава основа ще се търсят и прилагат нови форми за подобряване на работата и поддържане на конкурентоспособността.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Пропелор" ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!